Vergoedingen

Vergoeding voor personenalarmering via uw zorgverzekeraar

U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor hulpmiddelen om iemand te alarmeren. Alarmeringsapparatuur (personenalarmering) kan vergoed worden uit het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u 24 uur per dag in een noodgeval op een alarmknop drukken voor hulp van een hulpverlener.

Wanneer heeft u recht op een vergoeding voor een personenalarmering in de Zvw?

Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als:

 • U sociaal redzaam bent, en
 • Redzaam bent in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-redzaam), maar
 • Een lichamelijk beperking heeft en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen.

Met uw lichamelijke beperking kunt u voor alarmeringsapparatuur in aanmerking komen als:

 • Voor u een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en;
 • U bovendien gedurende langere tijd op uzelf aangewezen bent; en
 • U niet in staat bent in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen.

De zorgverzekeraar beoordeelt of u aangewezen bent op alarmeringsapparatuur vanuit de Zvw. ZorgServicePunt+ regelt de vergoeding met uw zorgverzekeraar en kan alleen een vergoeding voor u regelen vanuit de Zvw.

Wanneer heeft u geen recht op een vergoeding voor een personenalarmering?

 • Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Alarmeringsapparatuur in de Wlz

In het Wlz kompas is beschreven wat in de Wlz wordt verstaan onder toezicht en personenalarmering, onder ‘Vormen van Begeleiding’, Toezicht en interventie’.

Toezicht en interventie

Toezicht houdt in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt af van de situatie van de cliënt. Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden. De kosten van technische voorzieningen (zoals alarmeringsystemen) voor het bieden van toezicht zijn voor de zorgaanbieder die er voor kiest hier gebruik van te maken. Dit geldt voor alle leveringsvormen. Een interventie kan bijvoorbeeld correctie van het gedrag inhouden, of het bieden van persoonlijke verzorging of verpleging.

Alarmeringsapparatuur in de Wmo

Alarmeringsapparatuur kan ook worden aangeschaft, omdat dit bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid geeft in verband met (hoge) leeftijd. De alarmeringsapparatuur valt dan niet onder het basispakket. U kunt dan een verzoek voor vergoeding hiervan indienen bij de gemeente waarin u woont.

Eigen risico

Alarmeringsapparatuur valt onder het eigen risico.

Waaruit bestaat de vergoeding voor een personenalarmering?

 • De vergoeding bestaat uit de levering op huurbasis van een persoonsalarmeringsysteem met 1 alarmknop, inclusief de dienstverlening, de nazorg en de noodzakelijke reparaties, waarmee dus de leveringskosten en het systeem volledig worden vergoed.
 • De abonnementskosten van de alarmcentrale komen voor uw eigen rekening. De maandelijkse kosten zullen maandelijks worden geïncasseerd van uw rekening.
 • Heeft u een aanvullende verzekering waaruit ook de abonnementskosten van de alarmcentrale worden vergoed, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige aanvullende verzekeringen heeft u geen medische indicatie nodig en wordt ook sociale alarmering vergoed. Hierbij verzorgen mantelzorgers de alarmopvolging.

Bij welke zorgverzekeraars kunt u een vergoeding aanvragen?

Bij de onderstaande zorgverzekeraars kunt u een vergoeding via ZorgServicePunt+ aanvragen. Onder elke zorgverzekeraar kunt u het aanvraag- c.q. indicatieformulier downloaden. Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe kunt u de vergoeding aanvragen?

 • Vul het indicatieformulier van uw zorgverzekeraar in, het indicatieformulier kunt u hierboven per zorgverzekeraar downloaden. Bij leverancier vult u ZorgServicePunt+ in en bij gecontracteerd ‘Ja’.
 • Het indicatieformulier kunnen wij ook per post of per mail aan u toezenden. Hiervoor kunt u ons bellen op telefoonnummer 026-3815174 of een mail sturen aan info@zorgservicepuntplus.nl.
 • Neem contact op met uw huisarts voor een handtekening of, indien nodig, een verwijsbrief.
 • Stuur het ingevulde indicatieformulier en/of de verwijsbrief van de huisarts naar het adres zoals vermeld op het indicatieformulier of naar: ZorgServicePunt+, Mooieweg 2, 6831 AD Arnhem. Per mail kan het naar: info@zorgservicepuntplus.nl.
 • Uw aanvraag zal vervolgens in behandeling worden genomen ter beoordeling.
 • U ontvangt bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.
 • Zodra u een schriftelijke akkoordverklaring ontvangt van uw zorgverzekeraar, dan verzoeken wij u een kopie van deze akkoordverklaring te zenden aan: ZorgServicePunt+, Mooieweg 2, 6831 AD Arnhem. Per mail kan het naar: info@zorgservicepuntplus.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur op: 026-3815174. Of stuur uw vraag per mail naar: info@zorgservicepuntplus.nl.